คอนเสิร์ตออนไลน์ “ดนตรีดลใจ 90 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – สวิส” 15 ธ.ค. 64 เวลา 13.00 น. | Online Concert “Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai – Swiss Relations” 15 Dec. 21 at 13.00h

Posted by

กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และสถานเอกอัครราชทูตสวิสประจำประเทศไทย ขอเชิญรับชมการแสดงดนตรีออนไลน์ “ดนตรีดลใจ 90 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – สวิส” ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. (เวลาสวิส)

The Ministry of Culture of Thailand in cooperation with the Princess Galyani Vadhana Institute of Music, Royal Thai Embassy Bern and Embassy of Switzerland in Thailand present The Online Concert “Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai – Swiss Relations” on the occasion of the 90th Anniversary of the Establishment of Thailand – Switzerland Diplomatic Relations on 15 Dec. 2021 at 13.00h (Swiss time). 


คลังวีดิทัศน์ | VDO Gallery


บทความอื่น ๆ | Other Posts


Leave a Reply